Saturday, April 26, 2014

CONTOH LAPORAN OUT DOOR STUDY

CONTOH

   LAPORAN OUT DOOR STUDY
       SEMESTER GENAP TAHUN  2014

                                                         KELAS  XI IPS
                                                      
Nama Kelompok :                          ……………………………………………
Kelas/Program    :     …………………… /………………..……
Tempat Tujuan  :                           ……………………………………………
Pembimbing      :                           ....................................................................

 
                    PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

           SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 42 ) (031) 3291732 – 3297579 Fax. (031) 3283829
S U R A B A Y A (60155)
PENGESAHAN


Setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, maka laporan Outdoor Study ini disahkan pada :
Hari                                                                 :     ………………..

Tanggal                                                           :          April    2014

Laporan ini diajukan untuk memenuhi tugas :     …………………………………………………….
                                                                                                                                                                                                                                    ….…………………………………………………..
Nama Kelompok                     : ………………………….
Nama anggota kelompok
1.    ……………………………………………             ……………………… 
2.    ……………………………………………             ………………………
3.    ……………………………………………             ………………………
4.    ……………………………………………             ………………………
5.    ……………………………………………             ………………………
6.    ……………………………………………             ………………………

                                                                                                            Mengetahui
                                                                                                            Pembimbing                                                                


                                                                                                 ……..………..………….                                                                                                 Nip.
           
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Pembukaan
Proses belajar bagi siswa tidak hanya di lakukan di dalam kelas saja tetapi dapat juga di luar kelas agar siswa tidak hanya menguasai materi pelajaran saja tetapi dapat mengaplikasikan  meteri pelajaran secara langsung dilapangan. Apa lagi dengan perkembangan zaman dari waktu kewaktu yang terus berubah. Sasaran Progam Outdoor Study untuk kelas XI Program IPS objek yang di kunjungi yang pertama di STIE PERBANAS. Kegiatan  ini bertujuan Mengetahuai secara langsung segala aktivitas dan kebutuhan di pasar modal. objek kedua dilaksaanakan di Hutan Mangrove (tanaman bakau) Gunung Anyar Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari yaitu tanggal 28 dan 29 April 2014.
Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pasar modal khususnya siswa siswi kelas XI IPS SMA Negeri 8 Surabaya.

B. Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Outdoor Study yaitu :
1.      Mengetahuai secara langsung pihak-pihak yang terlibat di pasar modal.
2.      Memahami secara langsung mekanisme di pasar modal.
3.      Memahami keuntungan dan resiko di pasar modal.

C. Waktu dan tempat  
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal …. April 2014, Pada pukul ………. Rombongan kami berangkat dari SMA Negeri 8 Surabaya menuju:
Objek 1.  …………………………………………….....  pukul ………….. hingga pukul ………..
Objek 2.  …………………………..……………..….....  pukul ………….. hingga pukul ………..      
      Sampai di SMA Negeri 8 Surabaya pukul …………….

D.    Objek Wisata.

1.      STIE PERBANAS
2.      Hutan Mangrove (tanaman bakau) Gunung Anyar Surabaya
1.
BAB II
PEMBAHASAN

    Uraian Kegiatan objek yang dikunjungi
A.    STIE PERBANAS

1.    Jelaskan mekanisme pasar modal yang terjadi pada:
       a.   pasar perdana.
             ……………………………………………………………………………………………...
             ……………………………………………………………………………………………...
             ……………………………………………………………………………………………...
             ……………………………………………………………………………………………...

       b.   pasar sekunder.
             ……………………………………………………………………………………………...
             ……………………………………………………………………………………………...
             ……………………………………………………………………………………………...
             ……………………………………………………………………………………………...

2.    Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang terlibat pada pasar modal !
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………

3.    Jelaskan keuntungan dan resiko pada pasar modal baik bagi investor juga pada issuer !
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
2.
4.    Sebutkan produk-produk yang dijual belikan dipasar modal
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………

5.    Jelaskan manfaat pasar modal bagi pembangunan perekonomian Indonesia
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………


B.    Hutan Mangrove (tanaman bakau) Gunung Anyar Surabaya
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………

3.
BAB III
PENUTUP

A.     Kesimpulan
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………


B.     Kesan-kesan dan Pesan
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………


4.

DOWNLOAD DISINI


No comments: